Skadevurdering

et fortvilet forhold kan bli løst

Vi bistår i forbindelse med feil og mangler ved din nykjøpte eller solgte bolig. 

I slike saker foretar vi en helhetsvurdering av forholdene knyttet til en eiendomsoverdragelse. Bl.a. kan nevnes at eventuelle opplysninger gitt i salgsdokumentasjon blir vurdert opp imot påklagde forhold.

Vi foretar også kostnadsvurdering ved utbedring av feil og mangler, samt bistand som sakkyndig vitne ved en eventuell rettstvist. Vi har lang og bred erfaring innen denne type saker, og bistår klienter ved rettsaker ca 20 – 40 ganger per år.

Vi takserer også diverse skader hvor forsikringsselskapene er våre oppdragsgivere.

Husinspeksjon

Hvorfor vente med overraskelsene til etter at du har kjøpt eller solgt bolig?

Med vår bakgrunn kan vi bistå både selger og kjøper med en grundig gjennomgang av boligen før inngåelse av kontrakt. Vi anser det for mulig å avdekke svakheter som ofte resulterer i krevende tvister, uten at det trengs å foreta nevneverdige inngrep i konstruksjoner.

Fuktkontroll

Fukt over lang tid vil medføre skader på konstruksjoner, både i form av treødeleggende sopper samt helsefarlige muggsopper. Vi foretar kontroll av den relative luftfuktigheten og luftens temperatur over tid for derved å kunne loggføre tilstanden i for eksempel en krypkjeller. Basert på måleresultater over tid kan eventuelle, og riktige tiltak vurderes.

Kontakt oss

Telefon: 982 45 510
E-post: rolf@ttc-as.no

Din kontaktperson:
Rolf Ekholt
Takstingeniør, Nivå 3 Byggtermografør, RO3 Drone pilot

Adresse:
Hesteskoen 6C, 1408 Kråkstad

Om oss

Vi er et frittstående firma som er spesialister på uavhengig kontroll og trykktesting av bygninger i tråd med gjeldende forskriftskrav. I tillegg til dette foretar vi termografering og taksering og undersøkelser av boliger ved blant annet salg, refinansiering og byggelån.